Beleidsplan stichting Kanjer wens 20182018-01-03T11:22:51+00:00

Beleidsplan Stichting Kanjer Wens 2018

Inleiding beleidsplan

In februari 2017 is Stichting Kanjer Wens opgericht, dit om aan de toenemende vraag van Kanjer Wens Dagen te voldoen. Dat het een succes bleek blijkt wel uit het feit dat we tot 31 december 2017 maar liefst 46 Kanjer Wens Dagen hebben weten te vervullen.

Onze strategie

In onze officiële statuten datum 14 februari 2017 staat het volgende omschreven:
Het doel van de stichting is: Stichting Kanjer Wens zet zich in om wensen te vervullen van (ernstig) zieke kinderen of kinderen die (ernstig) ziek zijn geweest. Deze wensen kunnen veelomvattend zijn zoals bijvoorbeeld, een wensdag, weekendje weg, cadeautje, bezoek evenement, alles wat een kind zich maar wensen kan.

Onze doelgroep

In ons tweede jaar, 2018, zal de stichting Kanjer Wens zich richten op

  • Leeftijd: 4-17 jarigen
  • Ziektebeeld Ernstig zieke, of kinderen met levensbedreigende ziekte
  • Bijzonderheid Het wenskind moet zelf aan kunnen geven wat haar liefst wens is
  • Woonomgeving Nederland
  • Aanmelden via onze website of via ziekenhuizen

Het bestuur

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit Algemeen Directeur Peter Visser. Daarboven is een Raad van Toezicht welke bestaat uit vier personen, te weten Emiel van Gemert (voorzitter), Danny Laponder, Dennis Winters en Melanie Neefjes.

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en dient primair het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Algemeen Directeur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van de Algemeen Directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid dat is uitgezet door Peter Visser, Algemeen Directeur Stichting Kanjer Wens, en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

Daarnaast adviseert de Raad gevraagd en ongevraagd de directeur. De Raad van Toezicht stelt de strategie, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag vast. De taken en bevoegdheden van de Algemeen Directeur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Stichting Kanjer Wens onderschrijft en handelt naar de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een scheiding van de functies, toezicht houden en besturen en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden, zijn verankerd in de organisatie.

Onze werkzaamheden

De directeur werkt zelfstandig binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde beleidslijnen. Over de uitvoering van de verantwoordelijkheden wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. De directeur geeft leiding aan de medewerkers en vrijwilligers van de stichting en draagt de eindverantwoordelijkheid van de werkzaamheden daarvan.

Onze werving van gelden en middelen

De stichting werft op verschillende manieren gelden. Dit kan zijn via donaties, schenkingen, sponsorbijdragen, (inzamel)acties, bijdragen in natura, verkoop advertenties en overige mogelijke middelen welke wettelijk zijn toegestaan.

Ons vermogen

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk de geworven gelden in hetzelfde jaar te besteden aan haar doelen. Om de continuïteit van de stichting te waarborgen zal getracht worden om voldoende winstvermogen te creëren waarmee tenminste 1 jaar aan vaste kosten kan worden overbrugd.

Alle inkomsten en uitgaven worden geregistreerd. De directie stelt de jaarstukken op welke op de site van de stichting worden gepubliceerd.

Financieel overzicht

Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar publiceren wij onze jaarrekeningen op onze website. Deze zal opgemaakt en gecontroleerd worden door een onafhankelijk accountantskantoor.

Vrijwilligersbeleid

Onze stichting werkt veel met vrijwilligers, hiervoor hebben we een vrijwilligersbeleid opgesteld. Dit houdt onder andere in dat alle vrijwilligers aan onze stichting:

– een gedragscode moeten ondertekenen;
– een VOG aanvragen;
– er een vertrouwenspersoon in de Raad van Toezicht zit voor meldingen en toezicht

goede doelen